SHA – KOORDINATOR (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

SHA – koordinator er byggherrens representant i prosjektet og skal sørge for at plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt.

  • Kvalitetssikre og følge opp prosjektets SHA-plan og øvrige prosjektdokument.
  • Sende inn forhåndsmelding til arbeidstilsynet ved oppstart byggefase.
  • Delta i vernerunder og særmøter administrert av hovedbedrift.
  • Påse at SHA oppfølging (rapport uønsket hendelse, sikker jobbanalyser og vernerunde) er tema på byggemøter avholdt av hovedbedrift.
  • Rapportere til byggherre.
  • Bistå ved sluttevaluering av SHA arbeid i prosjektet.